Стартира Проект „Открий таланта си”

11 май 2018

Договор № BG05M9OP001-2.009-0041-С01

От 9 май 2018 г., Асоциация на доставчиците на социални усуги, в партньорство с Община Лом стартира Проект № BG05M9OP001-2.009-0041 „Открий таланта си”. Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.


35 деца и младежи в социален риск или с увреждане, настанени в резидентни услуги в община Лом, ще бъдат включени в програми за личностно съзряване, развитие на талантите и уменията за самостоятелен живот и участие в живота на общността.
Дейностите включват проучване на потребностите, силните страни и динамиката в развитието на децата и младежите, предоставяне на индивидуална терапевтична и консултативна подкрепа, развитие на уменията за самостоятелен живот, участие в клубове за развитие на таланти и в местни дейности, заедно с доброволци, връстници, подкрепящи.
Резултатите от участието на децата и младежите в неравностойно положение ще бъдат пример за това , че независимо от наличието на риск или увреждане, социалните умения и активността могат и трябва да се надграждат в живота на всяко дете и младеж – с трудности и с успехи.
Стартира Проект „Творителница за играчка”

08 май 2018

От 04 май 2018 г., Асоциация на доставчиците на социални услуги стартира Проект № BG05M9OP001-2.010-0245-C01 „Творителница за играчки”. Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.
В социалното предприятие ще намерят професионална реализация 23 безработни лица, включително младежи до 29 г., безработни над 54 г., продължително безработни лица и лица с увреждания, които ще развият нови умения и ще получат психологическа подкрепа в процеса на преход от статуса на безработно лице към статуса на работник в социално предприятие.

Дейностите включват подготовка за стартиране на социалното предприятие, ремонтни дейности, доставка на оборудване, суровини и материали, подбор и назначаване на работници и ръководен екип на социалното предприятие, подкрепа за заетост и дейност на социалното предприятие, маркетинг и популяризиране на социалното предприятие, разработване и прилагане на индивидуални програми за психологическа и интеграционна подкрепа на работниците.
Очакваните резултати са както по отношение на професионалното развитие и заетост на уязвимите лица, така и по отношение на дейността на социалното преприятие и ролята му в социалната икономика на община Смолян.
Проектът е с продължителност 16 месеца.
Ученици, учители и родители планираха развитието на училището и работата на Обществения съвет в него

22 октомври 2016

Асоциация на доставчиците на социални услуги проведе на 20 октомври т.г. Кръгла маса за представяне на резултатите по проект „Модел на обществен съвет в съвременното училище“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство с район „Слатина“, 23 СУ, 31 СУЧЕМ и 138 СУ. Проектът има за цел разработване на модел на обществен съвет, който да подпомогне взаимодействието и гражданското участие в управлението на училището. Форумът бе открит от Цветомира Георгиева, координатор по Програма Европа на Столична община , която поздрави участниците и мотивира подкрепата на Програма Европа към проект, развиващ умения за партньорство и граждански мониторинг. Стели Петева, експерт по проекта, представи идеята, развитието и постигнатото в трите училища. Екип от ученици от всяка образователна институция популяризираха своето училище и готовността си да участват в развитието му – чрез участието си в обществения съвет, в ученическия парламент и в ежедневната учебна работа. Събрана бе банка с идеи на участниците как българското училище да стане по-модерно и привлекателно. Ученици, учители и родители дискутираха мечтаното развитие на трите училища- партньори по проекта: 23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри", 31 СУЧЕМ "Иван Вазов" и 138 СУ "Проф. Васил Златарски", както и приноса на обществения съвет и на район „Слатина“ за това развитие. Участие взеха Стефка Любомирова, началник отдел „Образование, култура, социални дейности, спорт“ в район „Слатина“, Мая Митренцева, старши експерт от Регионално управление на образованието София-град, представители на ръководството и координатори по проекта на трите училища – Ваня Вълкова, зам-директор на 23 СУ, Йорданка Тодорова, учител по ИТ и информатика в 138 СУ и Йордан Левордашки – зам. директор на 31 СУЧЕМ. Гости бяха представители на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн, както и неправителствени организации.


Кръгла маса по проект „ Модел на обществен съвет в съвременното училище“

12 октомври 2016

 

На 20.10.2016 г.  от 16.30 ч., в хотел „Св. София“, ще се проведе кръгла маса за популяризиране на резултатите по проект „Модел на обществен съвет в съвременното училище“.

 

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма "Европа" на Столична община - 2016 г. и има за цел да подпомогне гражданското участие в управлението и развитието на училището чрез работата на обществен съвет.

 

Участници в кръглата маса са партньорите по проекта - училищата 23 СУ, 31 СУЧЕМ и 138 СУ и районна администрация Слатина, както и представители на Регионално управление на образованието София-град,  неправителствени организации, ученици, родители, други заинтересовани.

 

Форумът ще допринесе за популяризиране на приоритетите на Програма Европа на Столична община – 2016 за подкрепа на партньорството между структурите на гражданското общество и местната власт и приноса на проекта към тях чрез моделиране на работата на обществения съвет в трите училища.
Фокус групи по проект „Модел на обществен съвет в съвременното училище“

08 октомври 2016

 

В периода 10-11.10.2016 г. ще бъдат проведени фокус групи в трите пилотни училища по проекта, изпълняван с финансовата подкрепа на Програма "Европа" на Столична община - 2016 г., както следва:

 

- 10.10.2016 г. от 17.30 ч. – 23 СУ;

 

- 11.10.2016 г. от 10.00 ч. – 138 СУ;

 

- 11.10.2016 г. от 17.00 ч. – 31 СУЧЕМ.

 

Ще бъдат дискутирани приоритетните задачи за развитието на всяко училище, през погледа на педагогическата общност и районната администрация, и участието на обществения съвет в тяхното осъществяване.

 

Мнението на учениците и родителите за желаното развитие на училищата се анализира чрез паралелно анкетно проучване.

 

Резултатите от фокус групите и анкетното проучване ще подпомогнат както работата на мениджмънта на училищата, така и дейността на обществените съвети.
Приет е финалният документ на Модел на обществен съвет, след проведените уъркшопи в трите пилотни училища по проект „Модел на обществен съвет в съвременното училище“ – 23 СУ, 31 СУЧЕМ и 138 СУ, район Слатина. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма

30 септември 2016

Приет е финалният документ на Модел на обществен съвет, след  проведените уъркшопи в трите пилотни училища по проект „Модел на обществен съвет в съвременното училище“ – 23 СУ, 31 СУЧЕМ и 138 СУ, район Слатина.

 

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма "Европа" на Столична община - 2016 г. и има за цел да подпомогне гражданското участие в управлението и стратегическото развитие на училището.

 

Моделът ще подпомогне процеса на популяризиране, учредяване и ефективна работа на обществения съвет в трите училища.
Уъркшопи по проект „Модел на обществен съвет в съвременното училище“

20 септември 2016

 

В периода 26-28.09.2016 г. ще бъдат проведени уъркшопи в трите пилотни училища по проекта, изпълняван с финансовата подкрепа на Програма "Европа" на Столична община - 2016 г., както следва:

- 26.09.2916 г. от 17.00 ч. – 23 СУ;

- 27.09.2016 г. от 17.00 ч. – 31 СУЧЕМ;

- 28.09.2016 г. от 19.00 ч. – 138 СУ.

Ще бъде обсъден разработеният модел на обществен съвет, представящ същността и дейността на обществения съвет в подкрепа на развитието и управлението на училищата, с активното участие на родители, ученици, представители на местното самоуправление и общността.

 

 

 

 

 
Работна среща по проект "Модел на Обществен съвет в съвременното училище"

24 юни 2016

На 23.06.2016 г. се проведе работна среща с 138 СОУ "Проф. Васил Златарски" за информиране и идентифициране на участници в проект "Модел на общствен съвет в съвременното училище".
Работна среща по проект "Модел на Обществен съвет в съвременното училище"

21 юни 2016

На 20.06.2016 г. се проведе работна среща с 31 СУЧЕМ "Иван Вазов" за информиране и идентифициране на участници в проект "Модел на Обществен съвет в съвременното училище".

 
Работна среща по проект "Модел на Обществен съвет в съвременното училище"

13 юни 2016

На 09.06.2016 г. се проведе работна среща с 23 СОУ "Фредерик Жолио-Кюри" за информиране и идентифициране на участници в проект "Модел на Обществен съвет в съвременното училище". 
Стартиране на проект "Модел на Обществен съвет в съвременното училище"

25 май 2016

От 19.05.2016 г. стартита проект "Модел на Обществен съвет в съвременното училище", изпълняван с финансовата подкрепа на Програма "Европа" на Столична община - 2016 г.

 

Проектът има за цел разработаване и тестване на Модел на обществен съвет за подкрепа на стратегическо развитие на училищата, граждански мониторинги партньорство между общността, местната власт и образователните институции.

 

Партньори:

Районна администрация Слатина

23 СОУ "Фредерик Жолио-Кюри"

31 СУЧЕМ "Иван Вазов"

138 СОУ "Проф. Васил Златарски"

 

Обща стойност на проекта: 7000 лв.

 

Продължителност на проекта: 6 месеца
Удължаване на срока за подбор на потребители

26 юни 2015

Сдружение „Асоциация на доставчиците на социални услуги” удължава срока за подаване на документи за подбор на потребители до 01.07.2015 г.
Обучение на асистентския екип (24-26.06.2015 г.)

16 юни 2015

В периода 24-26.06.2015 г. в офиса на Сдружение "АДСУ", на адрес ул. "Г. С. Раковски" 61, ет. 3, ап.8, ще се проведе обучение на асистентския екип за предоставянето на интегрирана услуга в домашна среда. Всеки ден обучението ще стартира в 11.00 часа и ще приключи в 16.30 часа.

Три-дневното обучение ще бъде проведено от ръководителя екип и техническия експерт, които ще подготвят асистентите за  пряка работа с потребителите, за работа с Телекеър оборудването и за оказване на дистанционна подкрепа в случаи на риск.
Удължаване на срока за подбор на асистенти

16 юни 2015

Сдружение „Асоциация на доставчиците на социални услуги” удължава срока за подаване на документи за подбор на асистенти до 22.06.2015 г. С подалите документи кандидати ще бъде проведено събеседване на 23.06.2015
Обява за подбор на потребители

08 юни 2015

Сдружение „Асоциация на доставчиците на социални услуги” стартира подбор на потребители по проекта до запълване на предвидения максимален брой от 15 лица.

Преките потребители на интегрираната асистентска услуга в рамките на едноименния проект на Сдружение „Асоциация на доставчиците на социални услуги” (АДСУ) са хора с увреждания, които имат трудности в придвижването, самообслужването и самостоятелността при осъществяване на важни за тях дейности. Поради иновативния характер на услугата, потребителите трябва да са мотивирани да участват в дейностите по тестване и даване на обратна връзка за качеството на подкрепата и нейното въздайствие върху живота им.

Допустими потребители на интегрираната асистентска услуга са лица с увреждания, които имат затруднения в самообслужването и мобилността им и за които съществува риск от влошаване на здравето им, от социална изолация и институционализация.

Желаещите да ползват услугата подават заявление за ползване на услугата (по образец). Към заявлението се прилага релевантен медицински документ, удостоверяващ увреждането/ хроничното заболяване. Документи може да изпращате на посочените по-долу контакти.

Срокът за подаване на документи е 26.06.2015 г.

Заявлението за достъп и резюме на проекта може да  намерите в прикачените по-долу файлове.

Заявление    Резюме

 

За повече информация

Сдружение „Асоциация на доставчиците на социални услуги”

Адрес: гр. София 1202, ул. Г.С. Раковски № 61, ет. 3, ап. 8

Тел.: + 359 2 983 21 49; 0884 459 425

Ел. поща: adsubg@gmail.com
Обява за подбор на асистенти

08 юни 2015

Сдружение „Асоциация на доставчиците на социални услуги” стартира подбор на асистенти по проекта. Одобрените кандидати ще бъдат обучени като асистенти за предоставяне на почасова подкрепа в домашна среда на възрастни хора и хора с увреждания. Срокът за подаване на документи е 15.06.2015 г.

Обявата за подбор и наемане, както и заявлението за кандидатстване може да  намерите в прикачените по-долу файлове.

Обява              Заявление
Стартира нов проект, финансиран от Фонд

06 април 2015

ПРОЕКТ РД04-52/03.04.2015 г.

"Интегрирана асистентска услуга за хора с увреждания"

 

Възложител:
Фонд "Социална закрила" към Министерство на труда и социалната политика

 

Връзка: http://assistants.adsu-bg.org/

 

Период: м. април 2015 г. -  м. декември 2015 г.

 

Описание: Основната цел на проекта е превенция на социалното изключване и институционализацията на възрастни лица с увреждания чрез предоставяне на асистентска подкрепа в домашна среда, с допълваща дистанционна подкрепа Телекеър в случай на риск или инцидент.

 

Конкретните дейности включват:

 

  • Разработване на Методика за интегрирана асистентска услуга;
  • Обучение на асистентски екип за предоставяне на интегрирана услуга в домашна среда;
  • Предоставяне на почасова подкрепа в дома съобразно потребностите на 15 лица с увреждания;
  • Предоставяне на допълваща дистанционна подкрепа на 6 потребители във висок риск;
  • Информиране и публичност на проекта и целите му.

 

Целите и дейностите на проекта са насочени пряко към следните целеви групи:

 

  • Хора с увреждания и техни близки;
  • Държавни и общински институции;
  • Доставчици на социални услуги.

 

Финансиране: Проектът е на стойност 26 333.00 лв., от които приносът на Фонд „Социална закрила” е 23 693.00 лв.
Обява за работа за позиции „Домашен майстор” и „Градинар”- краен срок за подаване на документи 15.11.2010 г.

15 октомври 2010

Обява за работа за позиции „Домашен майстор” и „Градинар”- краен срок за подаване на документи 15.11.2010 г.

За повече информация: изтеглете пълната обява.
На 18.11.2010 г. от 13:30 ч. ще се проведе общо събрание на асоциацията на адрес: гр. София, ул. “Г.С. Раковски” №61 ет.3 ап.8

15 октомври 2010

На 18.11.2010 г. от 13:30 ч. ще се проведе общо събрание на асоциацията на адрес: гр. София, ул. “Г.С. Раковски” №61 ет.3 ап.8
Обява за работа за позиция "Консултант маркетинг" - краен срок за подаване на документи 28.09.2010 г.

15 септември 2010

Обява за работа за позиция "Консултант маркетинг" - краен срок за подаване на документи 28.09.2010 г.

Пълната обява можете да изтеглите от тук.
Обява за работа за позиции „Юрисконсулт”, „Консултант по професионално консултиране” и „Консултант по психосоциално консултиране”- краен срок за подаване на документи 24.09.2010 г.

13 септември 2010

Обява за работа за позиции „Юрисконсулт”, „Консултант по професионално консултиране” и „Консултант по психосоциално консултиране”- краен срок за подаване на документи 24.09.2010 г.

За повече информация - изтеглете пълната обява.
О Б Я В А ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

17 май 2010

О Б Я В А ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ.


Изтеглете обявата.
Изтеглете пояснителен документ.
Общо събрание на 12.03.2010г.

04 март 2010

На 12.03.2010г. от 13:30 ч. ще се проведе общо събрание на асоциацията на адрес:

гр. София, ул. “Г.С. Раковски” №61 ет.3 ап.8
Общо събрание

17 април 2009

На 21.V.2009 г. от 12:30 ч. ще се проведе общо събрание на асоциацията на адрес:
гр. София, ул. "Г.С.Раковски" 61, ет. 3, ап. 8