Обща информация

Създаването на Сдружение "Асоциация на доставчиците на социални услуги" е обосновано от убедеността ни в правото на хората в неравностойно положение да упражняват контрол над собствения си живот. Желанието им това да се случи в домашна среда трябва да срещне волята на общността и да разчита на реални, съвместни усилия на неправителствения сектор, държавната и местна власт.

Сдружение “Асоциация на доставчиците на социални услуги ” е доброволна, политически необвързана обществена и професионална организация.

Асоциацията e учредeна в резултат на инициативата, свързана с продължаване на дейностите за постигане на целите на проекта “Социални услуги в замяна на нови работни места” - СЕЙН – www.sanebg.org, след неговото приключване.

Мисия на Асоциацията

Създаване на условия за качествено предоставяне на социални услуги в общността, насочени към хора с увреждания и самотно живеещи стари хора, както и осигуряване на равноправно участие на неправителствения сектор в този процес, стимулиране и подпомагане на НПО за професионално предоставяне на социални услуги и увеличаване на капацитета им като доставчици.

В изпълнение на своята мисия Асоциацията има следните цели:

  • Приоритетно развитие на социалните услуги в общността за хората в неравностойно положение.
  • Подкрепа за преход от институционални грижи към социални услуги в общността чрез включване на всички заинтересовани страни.
  • Съдействие за утвърждаване на НПО като равноправни доставчици на социални услуги.
  • Популяризиране на социалните услуги в общността и повишаване чувствителността на обществото към проблемите и възможностите на хората в неравностойно положение.

 

Социално предприятие „Услуги в дома и градината”

 
Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO001-5.1.01-0077-С0001
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд